SPECIAL2018-12-24T17:28:48+09:00

기계구조용 탄소강
KS D3752 SM10C . SM12C . SM15C . SM17C . SM20C . SM22C . SM25C . SM28C . SM30C . SM33C
SM35C . SM38C . SM40C . SM43C . SM45C . SM48C . SM50C . SM53C . SM55C . SM58C .
JIS G4051 S10C . S12C . S15C . S17C . S20C . S22C . S25C . S28C . S30C . S33C .
S35C . S38C . S40C . S43C . S45C . S48C . S50C . S53C . S55C . S58C .
기계구조용 합금강
KS D3867 SMn420 . SMn433 . SMn438 . SMn443 .
SMnC420 . SMnC443 .
SCr415 . SCr420 . SCr430 .
SCr435 . SCr440 . SCr445 .
SCM415 . SCM418 . SCM420 . SCM421 .
SCM425 . SCM430 . SCM432 . SCM435 .
SCM440 . SCM445 . SCM822 .
SNC236 . SNC415 . SNC631 .
SNC815 . SNC836 .
SNCM220 . SNCM240 . SNCM415 . SNCM420 . SNCM431 . SNCM439 . SNCM447 .SNCM616 . SNCM625 . SNCM630 . SNCM815 .
JIS G4053 SMn420 . SMn433 . SMn438 .
SMn443 . SMnC420 . SMnC443 .
SCr415 . SCr420 . SCr430 .
SCr435 . SCr440 . SCr445 .
SCM415 . SCM418 . SCM420 . SCM421 .
SCM425 . SCM430 . SCM432 . SCM435 .
SCM440 . SCM445 . SCM822 .
SNC236 . SNC415 . SNC631 .
SNC815 . SNC836 .
SNCM220 . SNCM240 . SNCM415 . SNCM420 . SNCM431 . SNCM439 . SNCM447 .SNCM616 . SNCM625 . SNCM630 . SNCM815 .
경화능보증강
KS D3754 SMn420H . SMn433H . SMn438H . SMn443H .
SMnC420H . SMnC443H .
SCr415H . SCr420H . SCr430H .
SCr435H . SCr440H .
SCM415H . SCM418H . SCM420H . SCM435H .
SCM440H . SCM445H . SCM822H .
SNC415H . SNC631H . SNC815H .
SNCM220H . SNCM420H .
JIS G4052 SMn420H . SMn433H . SMn438H . SMn443H .
SMnC420H . SMnC443H .
SCr415H . SCr420H . SCr430H .
SCr435H . SCr440H .
SCM415H . SCM418H . SCM420H . SCM435H .
SCM440H . SCM445H . SCM822H .
SNC415H . SNC631H . SNC815H .
SNCM220H . SNCM420H .
냉간금형용공구강
KS D3753 STD1 . STD2 . STD11 .
JIS G4052 SKD1 . SKD2 . SKD11 .
열간금형용공구강
KS D3753 STD6 . STD61 . STD62 .
JIS G4404 SKD6 . SKD61 . SKD62 .
알루미늄
KS D3756 SACM645 .
클롬몰리브덴강
JIS G4053 SACM645 .
베어링강
JIS G4805 SUJ2 . SUJ3 . SUJ4 . SUJ5 .
Go to Top