RAIL2018-12-24T17:24:58+09:00
Rail Crane Rail
KS/JIS kg/m DIN kg/m American kg/m
9kg 8.94 A45 22.1 CR104 51.59
12kg 12.2 A55 40.5 CR105 52.09
15kg 15.2 A65 54.9 CR135 66.97
22kg 22.3 A75 71.6 CR171 84.83
30kg 30.1 A100 94.7 CR175 86.80
37kg 37.2 A120 127.4
50kg 50.4 A120 191.4
50kg N 50.4
60kg 60.8
70kg 69.5
73kg 73.3
100kg 73.3
Go to Top